فرزندِ مبارز واقعي

Friday, December 4, 2009

- بابا شما توي شلوغي‌هاي سال هشتاد و هشت چيكار مي‌كردين؟
+ به نوعي من يكي از رهبران جنبش سبز بودم...
- جدي؟ ايول! چه جوري؟
+ از صبح تا شب توي گودر نشسته بودم و مطلب لايك مي‌زدم و شير مي‌كردم... يادش به‌خير!