وقتشه بکنی تو ماتحتت، قاتل

Wednesday, August 25, 2010

میگن از وقتی قاضی مرتضوی معلق شده، بقالی زده و فقط «نوشابه خنک» با «واجبی» می‌فروشه!

0 comments: