ضرب‌المچل- 8

Monday, August 2, 2010

آسایش دو گیتی، تفسیر این دو حرف است:
با دوستان مروّت، با دشمنان عدوّت!

0 comments: