غربزن- 6

Monday, August 2, 2010

خدا لعنت كنه كسانی رو كه شير حموم رو روی وضعيت دوش می‌بندن و از حموم خارج می‌شن!
پست 437