در مجلس ختم اتفاق افتاد

Wednesday, June 9, 2010

- خدا رحمتش کنه، نور به قبرش بباره، خدا بیامرزتش، صد بار بهش گفتم تریاک و عرق رو با هم نزن، سنکوپ می‌کنی...!

0 comments: