کامران ان‌زاده

Wednesday, June 2, 2010

حیف کامران نجف‌زاده فرانسه است، وگرنه میشد امیدوار بود که یه روزی به جرم «تمایلات همجنس‌گرایانه» دستگیرش کنن و چوب توش کنن، مثل معصومی‌نژاد!

0 comments: