تفاوت از زمين تا آسمان

Tuesday, August 4, 2009

آخه احمق جان، «تنظيف» يه چيز ديگه است، با مراسم ديروز خيلي فرق داره!0
.
.
.
راهنمايي: هم خانواده نظافت. داروي تنظيف: داروي مو بر

0 comments: