امثال و حكم- يك

Saturday, August 29, 2009

ظريفي مي گفت: بادي كه در سحرگاهان و بلافاصله پس از بيداري، در رختخواب در مي شود، مفرح ذات است، هيچ بادي خواص آن را ندارد و لذتش با هيچ چيز برابري نمي كند!
.
.
.
راهنمايي: كنترل صداش رو داشته باش!

0 comments: