اوه... لعنت

Monday, August 10, 2009

اولي: چي شده؟ چرا حالت گرفته است؟
دومي: هيچي بابا، اين هفته نماز جمعه برگزار نميشه
سومي: برگزار ميشه احمق، ولي اون آقاهه نيست
.
.
.
راهنمايي: اين روزها همه به نماز جمعه ي «او» فكر مي كنند! شما چطور؟

0 comments: