ربنا

Saturday, August 29, 2009

كارمون شده يه ربع مونده به اذان مغرب، سي دي ربناي شجريان رو بذاريم تو ضبط و صداش رو تا آخر بلند كنيم تا همه ي محله مون نوراني بشه
.
.
.
راهنمايي: دانلود ربناي شجريان

0 comments: