مترجم فرانسوي

Sunday, August 30, 2009

داشتم يه فيلم فرانسوي مي ديدم، يه جاييش مرده به زنه گفت: «كونت خو سوپس»! يعني چي؟