جاوید سعید حجاریان

Tuesday, August 25, 2009

کاش همون سال که به سعید حجاریان شلیک کرده بودن و سر سفره های هفت سین دعا می کردیم تا سعید برگرده، مرده بود... تا امروز اون چشمهای بی روحش رو تو دادگاه نمی دیدم و تنم نمی لرزید...
کاش سعید شهید شده بود تا اسیر
به احترام تمام چشمهای بی روح دادگاه، موقع سحر و افطار برای آزادی همه ی اسرا دعا می کنیم
اللهم فک کل اسیر...

0 comments: