انواع آلت را نام ببريد

Saturday, August 15, 2009

آلت موسيقي، آلت جرم، آلت دست، آلت قتاله... يك آلت ديگه هم هست كه...!0
.
.
.
راهنمايي: با شيفت و كنترل استفاده ميشه

0 comments: