نوستال دوران جاهليت- دو

Saturday, August 15, 2009

ژاپني خره ريش داره، كلاه پشمي داره، دست به كمر، عصا به دست، يك زن هندي داره
.
.
.
راهنمايي: عكس هاي كتاب جغرافياي يكي از سالهاي تحصيل