اينا خودشون دادن

Wednesday, August 12, 2009

رييس امور مجلسي ايران بيان كرد: «در بررسی‌های دقیق و جامع انجام‌شده درباره بازداشت‌شدگان در کهریزک و اوین هیچگونه موردی که مبتنی بر آزار و تجاوز جنسی باشد، مشاهده نشده است.» وي همچنين اضافه كرد: نامبردگان با ميل و رقبت، خودشان را در اختيار بازجويان قرار داده اند و اسنادش هم موجود مي باشد!0

0 comments: