تاج زاده

Monday, August 24, 2009

شنيده شده يكي از اتهامات مصطفي تاجزاده، استفاده از كلمه ي غير اسلامي «تاج» در نام خانوادگي وي مي باشد!

0 comments: