اگه راست ميگي لخت شو

Wednesday, August 26, 2009

توي مسابقات بين المللي شناي امسال، از بس ركوردها شكسته شد، فدراسيون شنا گفت كه از سال ديگه پوشيدن لباسهاي فوق پيشرفته ي شنا ممنوع خواهد شد. به نظر من درسته، اگه راست ميگن بدون مايو شنا كنن!؟

0 comments: