وقتي الاغ مي شود مصاحبه گر

Sunday, August 23, 2009

اين يك روايت واقعي است:
مصاحبه گر تلويزيون در يك مكان توريستي به سمت زن و شوهر جواني مي رود: به به، اينجا يك زوج جوان خوشبخت رو مي بينيم
ميكروفن رو به سمت مرد مي گيرد: سلام. از كجا تشريف آوردين؟
مرد: از فلان جا (يك شهري رو مي گه)
مصاحبه گر رو به زن همان مرد: شما از كجا تشريف آوردين؟
.
.
.
راهنمايي: معمولا زن و شوهرها در يك شهر و دركنار هم زندگي مي كنن، الاغ جان

0 comments: