شل كن، سفت كن

Wednesday, August 5, 2009

شل كن، شل كن... نه ديگه، سفتش كن...ها... بيشتر... سفت كن... ها، خوبه، خوبه، همينجا
.
.
.
راهنمايي: در محضر استاد خياط جهت اندازه دور كمر

0 comments: