زن و زير

Monday, August 17, 2009

ناطق سپس افزود: بنده به عنوان يك دلسوز واقعي پيشنهاد مي كنم وزارتخانه اي جهت شناسايي مخالفان با عنوان «پاچه گير-خانه» تاسيس شده و وزارت آن هم به «سركار خانم رج*بي» واگذار شود!

0 comments: