تو كه ديگه محشري

Wednesday, August 26, 2009

- من هنوز گاهي اسم تيكه هاي پر پرنده ها رو با تيكه هاي ابر اشتباه مي كنم، به ابر ميگم پر، به پر مي گم ابر
+ اين كه چيزي نيست، من هنوز مگس رو با پشه اشتباه مي گيرم!

0 comments: