بدون درد و خونريزي

Friday, August 14, 2009

قول مي دم بهت نه دردت بگيره، نه خون بياد، نه بفهمي كي رفت تو و كي اومد بيرون
قول ميدي؟
!مطمئن باش
...باشه پس، شروع كن
.
.
.
راهنمايي: در محضر استاد آمپول زن

0 comments: