آدم باش

Saturday, August 22, 2009

پينوكيو به كنار، حتا گربه نره هم آدم شده، ولي روباه مكار هنوز نمي خواد آدم بشه!؟

0 comments: