رندانِ مستِ سبز

Monday, August 31, 2009

سه هزار و پونصد تومن، فداي خاك پاي استاد


.
.
.
راهنمايي: آلبوم «رندان مست» استاد شجريان وارد بازار شد. فكر كنم ركورد فروش در روز اول رو هم زد

0 comments: