سازمان منافقين خلق ايران

Tuesday, August 4, 2009

حالا تو اين گير و دار، اينا هم براي ما آدم شدن! برو خفه بمير تو

0 comments: