تاثير زندان

Wednesday, August 12, 2009

هي مي گن زندان تاثير داره، هي ما باور نمي كنيم! اينم نمونه اش
زندان نه تنها افكار محمد عطريانفر (به ظاهر) رو تبديل كرد به افكار مرتضي نبوي، بلكه قيافه اش رو هم عين همون كرده!0

0 comments: