عبيد زاكاني و ايرج ميرزا

Sunday, August 30, 2009

واقعا ايراني ها روحيه لطيفي دارن. كجاي دنيا مردمش مي تونن با موضوع تج*اوز جن*سي به جوانهاي مملكتش در زندان، و حتا با شيشه نوشابه و باتوم، اينقدر جوك بسازه؟!

0 comments: