هلو برو تو قوطي

Friday, August 21, 2009

وي در پاسخ به سوال ديگري درمورد بركناري هلو گفت: گاهي هنگام رفتن تو گلو، هسته اش اذيت مي كرد و در ضمن با آمدن نوبرانه هاي ديگر، ترجيح داديم تا تازه واردها را بخوريم!

0 comments: