سري كاري يا كپي كاري؟

Tuesday, August 11, 2009

تو مهموني هفده، هيجده تا خانوم آنچناني بودن، جالب اينجا بود كه دماغ همه شون عملي بود. اينا دو دسته بودن، يا دماغشون مثل نوك گنجشك بود، كوچيك و سر تيز، يا مثل پوزه خوك بود، پخش با سوراخ هاي سربالا! خوب يكي نيست به اينا بگه تو كه مي خواي دماغ عمل كني، برو پيش يه جراح كه به كارش وارد بشه و نزنه بر*ينه به دماغت!؟

0 comments: