نوستال دوران جاهليت- چهار

Sunday, August 30, 2009

- پدر بزرگ از قديما برامون بگو
+ آره بچه ها... يادش به خير... اون زموناي قديم، ياهو به جاي گروپ، كلاب داشت، بعد با بچه ها اونجا جمع مي شديم و حرف مي زديم و حتا ميتينگ هم مي ذاشتيم. اون روزا فقط ياهو ايميل داشت و هات ميل. جيميلي دركار نبود
- جدي پدر بزرگ!؟ گودر چي؟
+ نه بچه ها، نه گودر بود و نه حتا توئيتر
- واي پدر بزرگ تو چه دوران بدي زندگي مي كردين!