ارتباط مستقيم

Saturday, August 29, 2009

الو؟ سياوش جان؟ من الان دارم از ميدون هفت تير صحبت مي كنم... اينجا خيلي شلوغه... گاردي ها مردم رو بستن به گلوله... سي و هفت تا مرده رو من خودم با چشمهاي خودم ديدم... (صداي شعار پسزمينه)... كف خيابون رو خون گرفته... الان لباس شخصي ها دارن با قمه سر يك دختر رو گوش تا گوش مي برن... واي... خونش پاشيد رو من... من از مردم مي خوام همه بريزن بيرون... (صداي شعار پسزمينه)... «بابا، بابا، من پي پي دارم، بيا منو ببر توالت... مرد، پاشو ديگه از پاي ماهواره، باز نشستي داري با كجا حرف مي زني، پاشو اين بچه رو ببر سرپا كن، بعد هم برو سر كوچه يه شونه تخم مرغ بخر براي شام»... خوب سياوش جان، من بايد برم. خدانگهدار

0 comments: