نطق دنباله دار ده ساله

Friday, August 21, 2009

ده سال پيش: ... ويرانه اي را تحويل گرفتم...
.
.
.
ده سال بعد: ... كه آنرا با خاك يكسان كرده و تحويل دادم...

0 comments: