خود امام زمان بيني

Thursday, August 27, 2009

وي گفت: در بين ياران امام زمان (عج) پنجاه زن وجود دارد. سپس افزود: مگر چه چيز من از ايشون كمتره كه نتونم سه تا زن رو تو كابينه جا بدم!؟

0 comments: