غرق شدن بهتر از سقوط است

Monday, August 24, 2009

درمراسم به آب انداختن كشتي اقيانوس پيماي ايران- اراك گفت: مدير سازمان دولتي كه كشتي خارجي بخرد عزل مي‌شود.
.
.
.
وي سپس افزود: طبق بررسي هاي كارشناسانه به اين نتيجه رسيديم كه تلفات هواپيماها به اندازه كافي نبوده و از اين پس اين امر به عهده كشتي هاي ايراني نيز خواهد بود!

0 comments: