خدا قسمت نكنه

Saturday, August 29, 2009

دوش حموم داره چكه مي كنه توي لگن، ياد بچه هاي كهريزك افتادم!

0 comments: