شكنجه ي جنسي

Saturday, August 15, 2009

- مي گن يكي از شكنجه ها اين بوده كه دخترها و پسرها رو لخ*ت مي كردن و همه رو مي ريختن توي يك سالن
+ اين كجاش شكنجه است؟!
- خوب توي سالن وسطشون يه ديوار شيشه اي نشكن بوده!