تحليل بيضوي

Friday, August 28, 2009

اگه سيد محمد هشت سال پيش، يك صدم تخ*م هاي شيخ مهدي رو داشت، حال و روزمون به از اين بود!

0 comments: