خدا كمكش كنه

Tuesday, August 18, 2009

موسوی در بخشی از سخنان خود در ديدار با خانواده بهزاد نبوي گفت: «ویژگی بهزاد این بود که هر کار سخت و مسأله‌داری به ایشان ارجاع می‌شد و او آن را به خوبی انجام می‌داد.»
.
.
.
ناطق سپس افزود: اميدواريم از عهده متجاوزان در بازداشتگاه هم برآمده باشد؟!