بالاي 18

Tuesday, August 11, 2009

بچه داري چيكار ميكني؟
دارم نامه ي شيخ مهدي رو مي خونم
غلط مي كني، پاشو برو سر درس و مشقت، مي خواي چشم و گوشت از ايني كه هست بازتر بشه!؟
.
.
.
راهنمايي: ت.ج.ا.و.ز، پ.ار.گ.ي، ت.ن.ا.س.ل.ي

0 comments: