يك بار هم رمضون... العطش

Saturday, August 22, 2009

قربون خدا برم كه تو مهموني هاش، آدم رو تشنه و گرسنه تا حد مرگ پيش مي بره...!
.
.
.
يكي از محسنات ماه رمضان اينه كه نه تنها نماز صبح قضا نميشه، بلكه درست سر وقت هم خونده ميشه!

0 comments: