وقتي تف مي كني، يه پا روش بمال لامصب

Thursday, August 27, 2009

اي كسانيكه ايمان آورده ايد، روزه بگيريد. مبادا كه آب دهان خود را روي زمين اندازيد و آنرا له نكنيد، باشد كه بنده اي خلط سينه ي شما را ببيند و از حال برود...!

0 comments: