استفتا از مراجع اينترنتي

Saturday, August 15, 2009

بعد از دادگاه هاي برگزار شده و مشخص شدن بعضي از وبسايت هاي ضاله، اين فتوا از دفتر مراجع اينترنتي صادر شد:
«اليوم استعمال توئيتر و فيس بوك باى نحو كان در حكم محاربه با ما است»

0 comments: