شال سبز

Tuesday, August 18, 2009

- حروم زاده...
+ با كي بودي؟
- ممم... هيچي، با اَنَم بودم

0 comments: