فارسي را پاس بداريم- چهار

Thursday, August 13, 2009

خيلي ها هستند كه در وبلاگشون به طور رسمي مي ر*ينن به زبان فارسي. و صد البته اين عده، جدا از اون عده اي هستند كه در وبلاگشون به طور غير رسمي مي ر*ينن به زبان فارسي!

0 comments: