پيروزي بزرگ براي جنبش سبز

Monday, August 3, 2009

خدا رو بايد صد هزار بار شكر كنيم كه هنوز وبنوشت ابطحي به دست حسين درخشان و دار و دسته اش هك نشده! اين يك پيروزي بزرگ براي جنبش سبز است!0