House of Cards

Saturday, September 4, 2010

قدرت اول منطقه‌ایم و قراره به زودی قدرت اول جهان بشیم، ولی هنوز برای حفظ حکومت‌مون، دو روز مونده به روز قدس (فلسطینی که در همین روز با اسرائیل سر یک میز نشسته)، جیمیل و توئیتر رو می‌بندیم!

0 comments: