پیشرفت مذهب به لطف حکومت

Saturday, September 4, 2010

دقت کردین علاوه بر از مد افتادن روزه گرفتن، دیگه حتی روزه کله گنجشکی هم از بین رفته؟!

0 comments: