مناجات خواجه عبدالله- 13

Tuesday, September 14, 2010

الهی!
چون پاکان را استغفار باید کرد،
ناپاکان را چه کار شاید کرد؟

0 comments: