این یک تمناست

Sunday, September 19, 2010

تو رو خدا به «ایران» نگیم «ایرون»... همون یه مثقال ابهتی هم که برای مملکتمون مونده رو تحقیر نکنیم... بذارین دلمون خوش باشه که وقتی اسم کشورمون رو به زبون میاریم، با سربلندی و دهان باز بگیم: ایران...

0 comments: