هایده، ابی، داریوش، حمیرا

Friday, September 17, 2010

خیلی وقته آهنگی نشنیدم که برام خاطره بشه و روزی صد بار گوشش بدم و حالم ازش به هم نخوره...

0 comments: